بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
مديريت
مدیر داخلی مرکز:
دکتر عسکری حیدری
 اهم وظایف ،مسئولیتها و نقشها:
 1. کسب خط مشی و دستورالعمل اجرائی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان
 2. تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی وارائه آموزش و راهنمائی آنان
 3. ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها وعملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی در راستای دستورالعمل اجرایی برنامه تحول نظام سلامت
 4. بررسی و گزارش چگونگی عملیات و صورت های مالی وبیلان وحساب های بیمارستان
 5. نظارت برچگونگی بررسی وممیزی حساب ها و اسناد مالی هزینه ها و درآمدهای بیمارستان
 6. نظارت کلی برچگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان ازصحت اجرای برنامه ها
 7. نظارت مستمر بر نگهداری حساب های انبار اموال و ثبت دفاتر فرعی و معین و کل براساس ضوابط تعیین شده
 8. نظارت مستمر برنحوه اجرای هزینه ها و پرداخت ها و رسیدگی به اسناد هزینه
 9. بررسی مستمر بر نحوه اجرای خدمات واحدهای تحت سرپرستی و راهنمایی و ارشاد کارکنان
 10. رسیدگی به بودجه وکنترل مخارج تنظیم بودجه، امضا اسناد با امضای ریاست بیمارستان
 11. تصویب و تآیید کلیه اسناد حسابداری و دستور پرداخت های مربوط به خرید لوازم فوری درحدود اختیارات
 12. تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستانی همراه با ارائه پیشنهاد و راه حل های مناسب جهت رئیس بیمارستان
 13. شرکت درجلسات و ارائه پیشنهادها، اعلام درمورد تغییرات مفید در زمینه بهبود گردش کار و نحوه اجرای عملیات
 14. تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی
 15. نظارت و رسیدگی به امور اداری، مالی، تغذیه، تأسیسات انبار و سایر قسمت های غیر پزشکی
 16. تهیه و تنظیم بودجه بیمارستان بانظر مقامات فنی بیمارستان
 17. پیش بینی کلیه احتیاج های بیمارستانی شامل نیروی انسانی و منابع دیگر
 18. سرپرستی و تنظیم برنامه کار قسمت های تحت نظارت
 19. کنترل مواد خام و اغذیه آشپزخانه از لحاظ کمی و کیفی
 20. کنترل و رسیدگی به وضع غذایی بیماران
 21. تهیه گزارش از فعالیت ها، پیشرفت ها، مشکلات جهت سرپرست مربوط
 22. شرکت دربرنامه تحول نظام سلامت کشور وانجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
1399/11/01
Powered by DorsaPortal