بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
مدیریت خدمات پرستاری


مديريت پرستاري
رمضان ابراهيم زاده

 اهـداف مديريت پرستاري :

استقرار سيستم اعتبار بخشي و نظام حاكميت باليني

ارتقاء فرآيندهاي مديريت پرستاري در حيطه هاي

· برنامه ريزي

· منابع انساني

· ارزيابي

· ارزشيابي

· آموزش كاركنان

· آموزش بيماران

· ارتقاء سطح رضايت مندي بيماران از خدمات پرستاري

· ارتقاء رضايت مندي كاركنان از طريق ايجاد ارتباط موثر و حفظ شان و كرامت و منزلت كاركنان و ايجاد امكانات رفاهي

· ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري ازطريق تدوين ،استقرارواجراي استانداردهاوخط مشي هاوراهنماهاي پرستاري

· ارتقاء سيستم مديريت كنترل عفونت از طريق سيستم گزارش دهي-آموزش و ارزيابي

· مشاركت فعال جهت استقرار نظام هاي كيفيت اعتبار بخشي،حاكميت باليني،ايمني بيمار و غيره

· اجراي قانون و بهره وري و كاهش ساعت كاري پرستاري

· حل مسائل و مشكلات پرستاري از طريق كميته پرستاري (نيروي انساني ،نقل و انتقالات ،انضباط كاري ،ارزيابي،آموزش،ارزشيابي )

· ارتقاء فرايند ثبت و مستندسازي

· ارتقاء فرآيند مديريت احياءقلبي و ريوي

· ارتقاء فرآيند احتياطاتهمه جانبه و دستورالعمل هاي مديريت شده

· ارتقاء شاخصهاي كليدي عملكردبااولويت بخشهاي اورژانس ،اتاقهاي عمل،بخشهاي ويژه وسايربخشهاي درماني

1. برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان

2. گردآوري اطلاعات از مركز شامل: نمودار سازماني مصوب، هدف، نوع فعاليت، گزارشات ماهيانه و ساليانه، گزارش حسابرسي پرستاري، پرونده هاي كاركنان، مصاحبه با كاركنان -مددجويان: بر حسب نوع بستري، نياز مراقبتي، خدمات ارائه شده - منابع شامل نيروي انساني (پرستاران، بهياران، كمك بهياران، تكنسين ها و كاردان هاي اتاق عمل و هوشبري و ساير كادر وابسته) ساختار فيزيكي، امكانات و تجهيزات

3. شركت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني

4. تعيين اهداف (كوتاه مدت، ميان مدت، دراز مدت) مبتني بر نيازها جهت تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو، بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز متبوع و پيشنهاد به مقامات ذي ربط

5. تعين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

6. برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون ( آموزشي، پژوهشي، كنترل و نظارت، كنترل عفونت و . .. )

7. ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر

8. تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري

9. ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مركز

10. جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي به اهداف

11. ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري

12. مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز

13. تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي آن ها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري

14. مشاركت در طرح هاي پژوهشي

15. برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت (كنترل عفونت)

16. انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي ذي ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري

17. ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذيربط

18. تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري بر اساس استانداردهاي علمي

19. تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب

20. بكارگيري نيروي انساني بر اساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري

21. پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري

22. پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحدهاي ذيربط

23. تصميم گيري در مورد مرخصي ها، ماموريت ها و . . . كاركنان گروه پرستاري

24. رهبري و هدايت واحدهاي ذي ربط در جهت تحقق اهداف سازماني

25. ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر، عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي و . .

26. اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيرش در كاركنان (تشويق و تنبيه) گروه پرستاري

27. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها

28. تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره مندي از فن آوري ها علمي حل مساله

29. تامين نيازهاي آموزشي كاركنان شامل: آشنا سازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مشي ها

شاخص هاي پرستاري:
1. ميانگين درصد ارائه مراقبتهاي پرستاري بر اساس استاندارد
2. ميزان رضايتمندي بيماران از خدمات پرستاري
3. ميزان رضايتمندي كاركنان پرستاري
4. ميزان بروز زخم بستر در بيماران
5. ميزان بروزسقوط از تخت در بيماران
6. ميزان بروز فلبيت در بيماران
7. ميزان ترخيص با رضايت شخصي 8 . ميزان
CPRموفق وناموفق دربخشهاواورژانس 9 . ميزان بروز خطا هاي پزشكي 10 . ميزان رعايت خدمت رساني در اورژانس طبق استاندارد.
11. ميانگين مدت زمان انتظار جهت انجام مشاوره اورژانس
12. ميزان رعايت احتياطات استادارد
13. ميزان رعايت فرآيندهاي مديريتي(برنامه ريزي ارزيابي-ارزشيابي-نيروي انساني-اعتباربخشي و..) طبق اصول استاندارد
به منظور دستيابي به اهداف و شاخصهاي مذكور فعاليتهاي زير صورت مي پذيرد:

1 - مديريت برنامه ريزي

براساس برنامه استراتژيك خارج سازمان (دانشگاه) و داخل سازمان (رياست مركز) و نتايج مميزيهاي به عمل آمده (داخلي و خارجي) وهمچنين استانداردهاي اعتباربخشي ،در ابتداي سال اقدام به تدوين برنامه عملياتي پرستاري ميشودومسئولين واحدهاي پرستاري نيز برمبناي آن برنامه درون بخشي تدوين مي نمايند.

2 - مديريت فرايند منابع انساني

تعيين وضعيت موجود پرسنلي بطورمستمر
برآورد نيروي انساني مورد نياز براساس حجم كار و ...
توزيع نيروي انساني حرفه اي و غيرحرفه اي با توجه به توانمندي افراد وويژگيهاي هربخش
تشكيل ماهانه كميته نيروي انساني جهت پيگيري درخواستهاي جابجايي نيروها وچيدمان صحيح آنان
بهسازي نيروي انساني از طريق آموزشهاي القايي و آشناسازي بدو ورود پرسنل، آموزشهاي ضمن خدمت، آموزشهاي مستمرو ...
بكارگيري پرسنل و تفويض مسئوليت، انتصاب و يا انتخاب و ابقاء براساس شرايط احراز پست
سنجش مستمررضايتمندي كاركنان وپيگيري مشكلات رفاهي وغيره
3- مديريت فرآيندكنترل ونظارت
تدوين شاخصها و اهداف ارزيابي
تعيين تيمهاي ارزيابي
تدوين طرح اطلاعاتي ارزيابي در سطوح مختلف مديريتي
انجام ارزيابي براساس جداول گانت
تجزيه تحليل نتايج حاصل از ارزيابيها
برنامه ريزي اصلاحي پيرو نتايج بدست آمده
4- مديريت فرآيند آموزش كاركنان و بيماران
بررسي و آماده كردن درون دادهاي آموزشي شامل: شرايط و امكانات، كتب، منابع جديد، وسايل آموزشي، فضاي مناسب و ...
تدوين
PDP
تعيين نيازهاي آموزشي
اولويت بندي نيازهاي آموزشي
برنامه ريزي آموزشي(تهيه تقويم آموزشي و......) و درنظرگرفتن الزامات اعتباربخشي درتدوين تقويم آموزشي
اجراي آموزشها
سنجش اثربخش آموزشها (در حيطه آگاهي و عملكرد)
5- مديريت فرايند ارزشيابي كاركنان
بازنگري حدود انتظارات براساس شرح وظايف به تفكيك هر بخش و رده
تعيين شيوه هاي ارزشيابي (معيارها، زمانبندي و تناوب ارزشيابي)
توجيه پرسنل در خصوص نحوه ارزشيابي، حدود انتظارات و ...
ارزشيابي كاركنان براساس زمانبندي تدوين شده
تعيين نقاط قوت و ضعف كاركنان
برنامه ريزي جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت
استفاده از نتايج ارزشيابي جهت انتخاب، انتصاب،ابقاء و ... .
6- مديريت فرايند برگزاري جلسات وكميته ها
تدوين برنامه زمانبندي تشكيل كميته پرستاري وسايرجلسات بارده هاي مختلف پرستاري وهمچنين تشكيل جلسات برايبررسي مسائل و مشكلات واحدهاي پرستاري در رابطه با تاسيسات تداركات تجهيزات داروخانه...
تعيين اعضاي كميته هاي مربوطه
اطلاع رساني به اعضا
تشكيل جلسات براساس برنامه زمانبندي شده
استخراج مشكلات
تصميم گيري جهت رفع مشكلات پرستاري
ارجاع سايرمشكلات به واحدهاي ذيربط
دفتر پرستاري همواره آماده شنيدن نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و تجارب و راهنمائيهاي پرسنل پرستاري سازمان مي باشد.

1396/03/22
Powered by DorsaPortal