بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
سوپروایزر آموزشی

سوپروايزر آموزشي

معرفي سوپروايزر آموزشي مركز:

محبوبه خدابخشي

كارشناس ارشد آموزش پرستاري سوپروايزرآموزش سلامت

 

شماره تلفن اتاق:

 ثابت: 01144104420

داخلي: 7115

شرح وظايف:

1.        تعيين اهداف آموزشي ( كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت )

2.       تعيين نيازهاي آموزشي ( مددجو و خانواده ، رده هاي مختلف كادر پرستاري و كاركنان جديد الورود )

3.       تعيين اولويتهاي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي

4.       اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروهها

5.       تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخشهاي مرتبط

6.       تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي خدمات پرستاري  مورد نياز مددجويان

7.       هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري

8.      پيشنهاد تهيه جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري

9.       1هماهنگي جهت تشكيل و شركت در كلاسهاي آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط

10.      پيشنهاد ايجاد زمينه‌هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي

11.      همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت نياز سنجي آموزشي كاركنان و مددجويان

12.     همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت در امر آموزش

13.    همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش

14.    برنامه ريزي و شركت فعال در سمينارها ، كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاري

15.    ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )

16.     همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي

17.    هدايت و آموزش كاركنان در راستاي :

الف حسابرسي كيفي خدمات پرستاري

ب ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات

ج- ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده

18.    هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط

19.     هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها ، فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان

20.     ثبت و گزارش و پاسخگويي كليه فعاليت هاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري

21.     كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب

22.    كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها

23.   ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده از طريق :

-         كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده

-         بررسي رضايتمندي مددجويان

-         بررسي رضايتمندي كاركنان پرستاري

24.   كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري ( در شيفت ها ي مختلف ) در برنامه هاي آموزشي بر اساس سرانه آموزش پرستاري

25.   مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان

 سياستهاي آموزشي بيمارستان امام خميني ره آمل

 

رسالت واحد آموزش:

ارتقاء سطح آموزشي و نيازهاي آموزشي پرسنل را در راستاي رسالت بيمارستان بر عهده دارد.

ارتقاء فرايندهاي آموزشي متناسب با مهارت ها و دانش كليه كاركنان بيمارستان با نيازهاي بيمارستان و الزامات شغلي شان در راستاي فلسفه وجودي بيمارستان و با هدف فرصت هاي يادگيري، ‌پيشرفت فردي و حرفه اي كاركنان

 
چشم انداز واحد آموزش :

واحد آموزش بيمارستان امام خميني ره آمل  در نظر دارد با هدف به انجام رساندن رسالت خود و اجابت نيازهاي بيماران در جهت استقرار استانداردهاي اعتبار بخشي ملي ايران و در راستاي چشم انداز بيمارستان از طريق مديريت و آموزش صحيح نيروي انساني با رويكرد توسعه توانمنديهاي علمي و عملي كاركنان واجد صلاحيت با قابليت بهره برداري مناسب از فناوري ها و نو آوري ها ، خدماتي كارآمد و اثربخش تضمين شده ارائه دهد.

 

واحد آموزش بيمارستان در نظر دارد با هدف به انجام رساندن رسالت خود از طريق مديريت و آموزش صحيح نيروي انساني با رويكرد توسعه توانمنديهاي علمي و عملي كاركنان واجد صلاحيت در جهت اجابت نيازهاي بيماران و استقرار استانداردهاي اعتبار بخشي ملي ايران و در راستاي چشم انداز بيمارستان با استفاده مناسب از فناوري ها و نو آوري ها ، خدماتي كارآمد و اثربخش ارائه دهد.

 

اهداف اين واحد :

اهداف كلي:

1.        ارتقا مستمر سطح آگاهي، نگرش، مهارت و توانمندي هاي علمي و عملي كاركنان

2.       ارتقاي سطح آگاهي، نگرش و مهارت بيماران

 

اهداف اختصاصي:

  1. به روز سازي و ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارت پرستاران
  2. افزايش اثربخشي و كارايي در ارائه خدمات از طريق نياز سنجي، اولويت بندي و اجراي برنامه هاي آموزشي

3.      افزايش آگاهي، توانمندي و مشاركت بيماران و همراهان در تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفيت هاي بيمارستان

4.       شناسايي، الويت بندي و اجراي برنامه هاي آموزشي در خصوص بيماريهاي شايع بيمارستان

5.       كمك به متوليان امر سلامت در خصوص ارتقا سلامت و افزايش كيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماريهاي شايع 

 

بر اساس 4 مرحله نياز سنجي آموزشي، الويت بندي برنامه هاي آموزشي ، تعيين شيوه هاي آموزشي و ارزيابي برگزاري دوره هاي آموزشي انجام مي شود.

 

نياز سنجي آموزشي كاركنان:

نظر به اينكه اساسي ترين گام در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي ، اجراي صحيح فرايند نيازسنجي مي باشد، نياز سنجي كاركنان پرستاري بر مبناي معيارهاي ذيل انجام مي شود.

ü      توسعه فردي كاركنان رده هاي پرستاري

ü      تعيين الويتهاي آموزشي در هر بخش توسط سرپرستار با مشاركت سوپروايزر آموزشي انجام و به تاييد مدير پرستاري مي رسد.

ü      برنامه هاي آموزشي بر اساس سياستهاي كلان آموزشي مديريت پرستاري در موضوع مراقبتهاي عمومي يا اختصاصي

 

الويت بندي برنامه هاي آموزشي :

پس از انجام نياز سنجي، الويت بندي برنامه هاي آموزشي براي كليه كاركنان رده پرستاري ( پرستار، تكنسين، كاردان، كارشناس اتاق عمل و هوشبري، بهيار، كمك پرستار، كمك بهيار) بر اساس الويت هاي مراقبتهاي عمومي و اختصاصي، سياستهاي سازمان، برنامه هاي الزامي در اعتبار بخشي، وظايف عمومي، تخصصي و صلاحيت حرفه اي پرستاري و نيازهاي مراقبتي در راستاي ايمني بيمار انجام مي شود.

 

تعيين شيوه هاي آموزشي:

ü      آموزش درون بخشي

ü      برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري

ü      برگزاري دوره هاي آموزشي غير حضوري ( الكترونيكي)

 

ارزيابي برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري:

بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر اساس الگوي ارزشيابي كرك پاتريك انجام مي شود.

بر اين اساس اثر بخشي در چهار سطح انجام مي شود

1.        واكنش: منظور از واكنش، ميزان عكس العملي است كه فراگيران به كليه عوامل موثر در اجراي يك دوره آموزش از خود نشان مي دهند. اين واكنش از طريق پرسشنامه انجام مي شود

2.       يادگيري ( دانش): يادگيري عبارتند از تعيين ميزان فراگيري، مهارتها، تكنيك ها و حقايقي است كه طي دوره آموزشي به شركت كنندگان آموخته شده و براي آنان روشن گرديده است كه از طريق آزمون قبل و بعد از شركت در دوره آموزش ( پيش آزمون و پس آزمون) انجام مي شود.

3.      رفتار: منظور از رفتار، چگونگي و ميزان تغييراتي است كه در رفتار شركت كنندگان به دنبال حضور در دوره آموزشي حاصل مي شود و آن را مي توان با ادامه ارزيابي در محيط واقعي كار روشن ساخت. كه به طور معمول سه ماه پس از برگزاري دوره آموزشي، توسط مسئول مستقيم بخش مورد ارزيابي و سنجش قرار مي گيرد.

4.       نتايج: منظور از نتايج ، ميزان تحقق اهدافي است كه به طور مستقيم به سازمان ارتباط دارد. كه از طريق تاثير دوره ها بر شاخص هاي عملكردي مورد سنجش قرار مي گيرد.( مثلا برگزاري دوره آموزشي ارتباطات موثر به چه ميزان در شاخص رضايتمندي نقش داشته است يا اينكه برگزاري دوره آموزشي CPR به چه ميزان در شاخص CPR موفق بيمارستان نقش داشته است. كه هر شش ماه پايش مي شود.

 

 

سياستهاي آموزشي براي بيماران / همراهان

 

سياستهاي آموزشي بيماران و همراهان براساس 4 مرحله شناسايي نيازهاي آموزشي بيماران و همراهان، الويت بندي برنامه هاي آموزشي، روش هاي آموزش، ارزيابي و ثبت دوره هاي آموزشي انجام مي شود.

 

شناسايي نيازهاي آموزشي بيماران و همراهان:

·      توسط كارگروه آموزش به بيمار 5 بيماري شايع بخش براساس آمار مراجعين به بخش شناسايي مي شود.

·      نيازهاي آموزشي بيماران با توجه به نوع فعاليت تخصصي و سطوح دانش گيرندگان خدمت و مراقبتهاي پرستاري مورد نياز در بخشهاي مختلف در فرم شناسايي نيازهاي آموزشي بيماران /همراهان توسط بيماران و همراهان با نظارت مسئول آموزش به بيمار/سرپرستار/سوپروايزرآموزش تكميل مي شود.

 

الويت بندي برنامه هاي آموزشي:

·      پس از تكميل فرم، اولويت بندي نيازهاي آموزشي بيماران و همراهان متناسب با الويتهاي مراقبتي شناسايي مي شود.

·      پس از الويت بندي، ابتدا نيازهايي كه بيماران به آموزش بيشتري نياز دارند، در برنامه هاي آموزشي لحاظ مي شود، در صورت برآورده شدن اين نيازها موارد ديگر آموزش داده مي شود.

 

روش هاي آموزش:

·      روش هاي آموزش به بيمار شامل چهره به چهره، استفاده از پمفلت و جزوات آموزشي، نمايش فيلم آموزشي و برگزاري كلاسهاي آموزشي مي باشد.

 

 

ارزيابي و ثبت دوره هاي آموزشي:

·      مطالب آموزش داده شده به بيماران در گزارشات پرستاري هر شيفت ثبت شود و در فرم شناسايي نياز آموزشي موارد آموزش داده شده توسط پرستار مربوطه ثبت شود.

 

·      هر سه ماه جمع بندي و تحليل فرم هاي شناسايي نيازهاي آموزشي بيماران و همراهان توسط مسئول آموزش به بيمار، با هماهنگي سرپرستار بخش انجام و جهت تامين امكانات لازم و تاييد به مدير پرستاري گزارش شود.

 

·      نظارت ميداني توسط سوپروايزر آموزشي و بازديدهاي ميداني توسط مدير پرستاري انجام شود.

در هر كدام از بخش‌هاي بيمارستان نيز رابطين آموزشي همسو با سياست‌هاي اين واحد به فعاليت مي‌پردازند.

رابطين آموزشي:

آي‌سي‌يو

اتاق عمل

اورژانس
خانم راحله بروجردي

خانم ليلا حسني

خانم فاطمه رمضان زاده

داخلي

درمانگاه

مدارك پزشكي
خانم شهربانو زارع

خانم سعيده وراميني

 خانم مريم حبشي

تصويربرداري

آزمايشگاه

سي سي يو
خانم الناز متاني

خانم  معصومه عمويي

نصرالله ملكشاهي
جراحي

 

خانم زينب روزگرد


 

 
1398/02/11
Powered by DorsaPortal