بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
امور مالی

حسین اکبرزاده

سرپرست امور مالی
 
اهم وظایف محوله:
1. نظارت بر ثبت دفاتر توسط کارکنان واحد و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
 
2. نظارت بر تهیه و تنظیم و کنترل حساب های مربوط به منظور رفع اختلافات
 
3. نظارت و بررسی پرداخت های علی الحساب و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
 
4. نظارت بر تعیین سرفصل حساب ها و تهیه تراز عملیات، تهیه تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آن ها
 
5. نظارت و مراقبت بر تنظیم حساب ماهانه و کنترل و ارسال آن با اسناد و مدارک مربوط به مراجع ذیصلاح
 
6. راهنمایی و کنترل کار زیر مجموعه و بررسی صورت حساب های تنظیمی آن ها
 
7. رسیدگی، اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مالی و حسابداری
 
8. نظارت بر حسن اجرای بودجه واحدهای ذیربط و اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمائی های لازم
 
9. نظارت بر تنظیم حساب ماهانه و ارسال آن ها به مراجع ذی صلاح
 
 
10. نظارت بر وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب
 
11. نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها و استعلام ها
 
12. نظارت بر حسن انجام خریدهای مربوط
 
13. کنترل و امضا سندهای هزینه
 
14. انجام کلیه مکاتبات مالی همراه با چک
 
15. تنظیم فرمهای مالیاتی و کنترل سایر فرم ها
 
16. تهیه تراز عملیات و پیاده سازی آن در فرم های ویژه
 
17. ارسال تراز عملیات تنظیم شده همراه با مغایرت بانکی به امور مالی
 
18. شرکت در کمیته ها و جلسه های مربوط
 
19. مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آن ها
 
20. انجام سایر امور مربوط در زمینه شغل مورد تصدی طبق دستور مقام مافوق
1399/04/16
Powered by DorsaPortal