بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
تغذیه

خانم نيك پور
 
مسئول واحد تغذيه  
 
 
 
اهم وظايف محوله:

1.  مطالعه و ارزشيابي غذا ها و خوراكي ها ي بومي و محلي با توجه به عادات غذايي مردم

2.  مطالعه كيفيت رشد و نمو افراد در جامعه و يا گروه هاي خاص

3.  مطالعه و جمع آوري اطلاعات در مورد وضع تغذيه در اجتماع و گروه هاي مختلف يك شهرستان

4.  مطالعه و تدوين برنامه هاي مربوطه به هماهنگ ساختن امور تغذيه به منظور جلو گيري از كمبود ها و يا اشكالات ديگر

5.  تهيه و تدوين فرمول هاي خاص غذايي براي بيماران طبق دستور پزشك

6.  مطالعه و جمع آوري اطلاعات و ارزشيابي آمار حياتي و انتريوفنريك رشد و تكامل و كمبود هاي تغذيه اي در اجتماع و گروه هاي مختلف يك شهرستان

7.  تهيه و تدوين و اجراي برنامه هاي تحقيقاتي خاص در زمينه درمان يا رژيم و تغذيه و هم چنين تهيه و اجراي برنامه هاي خاص تغذيه اي در مواقع اضطراري و بروز حوادث در نقاط مختلف استان

8.  آموزش تغذيه در سطح عمومي و مقدماتي در زمينه هاي مختلف نقش غذا، انواع غذا ، مواد مغزي و لزوم غذا براي سلامت و غيره

9.  جمع آوري آمار و اطلاعات در مورد تغذيه و مواد غذايي

10.  اجراي برنامه هاي آموزشي به مصرف كنندگان به منظور ترغيب آنان به مصرف اغذيه و خوراكيهاي جديد و يا غير متداول

11.  دادن نظرات مشورتي و همكاري با بيماران و يا ساير كاركنان بيمارستاني و يا واحد هاي ديگر در مورد تغذيه و رژيم هاي مربوط

12.  آموزش اصول رژيم شناسي و يا رژيم درماني در سطح آموزشگاه هاي علوم تغذيه، پرستاري و غيره

13.  دادن نظرات مشورتي در زمينه امور تغذيه به واحد هاي اجرائي و يا آموزشي مربوط در صورت لزوم

14.  شركت در تنظيم برنامه هاي مربوط به آموزش تغذيه در سطح عمومي و يا اختصاصي

15.  تنظيم برنامه هاي هفتگي، ماهانه و فصلي براي تهيه و سرويس غذا

16.  نظارت بر كار و آموزش كاركنان تحت سر پرستي

17.  سر پرستي و نظارت بر تهيه و نگهداري، پخت ، توزيع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتي و رژيم غذا ها و با در نظر گرفتن مقررات بيمارستان

18.  نظارت بر انتخاب، سفارش، تحويل ، نگهداري مواد غذايي خام و نظارت بر بهداشت مواد غذايي و ارائه خط مشي در زمينه تغذيه و خدمات غذايي

19.  نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي تغذيه

20.  پيشنهاد انجام آزمايشات لازم از مواد غذايي خام و پخته

21.  درخواست لوازم مورد نياز آشپزخانه

22.  انجام امورمربوط به مشاوره ورژيم درماني بيماران ديابتي وp.k.u

22.  همكاري ومشاركت دربرنامه تحول نظام سلامت كشور وانجام ساير امورمربوط به دستور مقام مافوق

1395/07/14
Powered by DorsaPortal