بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
آزمایشگاه
 

 

  متخصصين و شاغل در آزمايشگاه:

  • دكتر نساء صيادنژادمتخصص  پاتولوژي و مسئول فني آزمايشگاه

  • شهين رشيديكارشناس مسولآزمايشگاه

  مشخصات فيزيكي آزمايشگاه:

  شامل بخشهاي پذيرش ، جوابدهي بيماران سرپايي و بستري ، نمونه گيري آقايان و خانمها ، انبار ، بانك خون ، ميكروب شناسي ، ارولوژي ، پارازيتولوژي ، سالن بيوشيمي و هماتولوژي ، هورمون شناسي باشد  اتاق مسئولين فني و پذيرش و جوابدهي انبار مي باشد .

  بخشهاي فعال آزمايشگاه:

- پذيرش : اين بخش مجهز به سيستم نوبت دهي مي باشد كه بيماران پس از تهيه نوبت براي پذيرش فرا خوانده مي شوند و نسخ بيماران مورد بررسي قرار گرفته و چنانچه امكان و شرايط تست هاي مورد نظر وجود داشته باشد پذيرش رايانه اي نسخ بر اساس تعرفه هاي جاري طبق قراردادهاي منعقد با سازمان هاي بيمه انجام مي شود وبه بيماران پس از تهيه قبض ، ظرف نمونه گيري و فرم هاي آموزش صحيح نمونه گيري داده مي شود.

- نمونه گيري :شامل دو قسمت مجزا مخصوص خانمها و آقايان مي باشد از بيماران در اين بخش نمونه خون بر حسب نوع  آزمايش اخذ مي شود و آموزش هاي لازم در خصوص بعضي از روشهاي نمونه گيري داده مي شود . همچنين تستهاي انعقادي  CT وBT  در اين بخش انجام مي شود. از آنجايي كه شرايط بيماران قبل از نمونه گيري حائز اهميت مي باشد, از مراجعين محترم خواهشمنديم همكاري كامل را با مسئولين پذيرش به منظور پاسخ گويي به سوالات مربوطه و تكميل فرم هاي ضروري به عمل آورند.

-جوابدهي : نتايج آزمايشات انجام شده, پس از تائيد مسئول هر بخش , تحويل مسئول جوابدهي مي گردد و اين نتايج وارد نرم افزار مخصوص شده, از جواب ها چاپ گرفته مي شود, و سر انجام پس از تائيد مسئول فني جهت ارائه به بيماران ذيربط آماده مي شود.

- بانك خون :   در اين بخش تعيين گروه خوني و ارهاش و كراس مچ انجام مي شود و فراورده هاي خوني در شرايط مناسب نگهداري وبرحسب نياز بيماران پس از اقدامات لازم تحويل بخشهاي بيمارستان مي گردد.

- ميكروب شناسي : در اين بخش كليه نمونه هاي بيولوژيك شامل ادرار ، خلط ، ترشحات  زخم ، مدفوع ، خون ، و ديگر مايعات بدن (مايع مغزي نخاعي ، مايع مفصل، مايع جنب و...) از نظر تشخيص ميكروب شناسي مورد بررسي قرار ميگيرد و مقاومت دارويي آن نيز ارزيابي ميشود.

-انگل شناسي :بررسي مستقيم نمونه مدفوع و همچنين نمونه فيكس شده از نظر وجود كرم ها و تخم آنها  و تك ياخته هاي انگلي روده از كارهاي اين بخش مي باشد.

-آناليزادرار :در اين بخش نمونه هاي ادرار از نظر خواص مختلف فيزيكي و شيميايي و ظاهري به صورت ماكروسكپي و ميكروسكپي مورد بررسي قرار مي گيرد و وزن مخصوص آن سنجيده مي شود .نمونه هاي ادرار 24 ساعته تعيين حجم و ميزان پروتئين آن اندازه گيري مي شود.

- بيوشيمي :اين بخش مجهز به دستگاه اتو آناليزر  مي باشد كه تعيين  ميزان قند ، چربي ها ، اوره ، كراتينين ، اوريك اسيد ، آنزيم هاي كبدي ، عناصر كمياب در خون وساير مايعات  وتست هاي مربوط به زردي نوزادي و تست هاي مربوط به بيماران قلبي  به وسيله آنها انجام مي گردد. همچنين اين بخش داراي دستگاه تمام خودكارالكتروليت آناليزرجهت اندازه گيري الكتروليتهاي (Na , K, ) خون و ساير مايعات بدن مي باشد كه ميزان سديم،پتاسيم وكلر توسط آن سنجيده مي شود.

- خون شناسي :در اين بخش نمونه خون بيماران از نظر شمارش گلبول هاي سفيد ,قرمز , پلاكت ها و نيز شمارش افتراقي انواع گلبول هاي سفيد جهت تشخيص انواع كم خوني (آنمي) و سرطان هاي خون توسط دستگاه سلول شمار خودكارسل كانتر نيز بررسي ميكروسكپي سلول ها مورد سنجش قرار مي گيرد همچنين در اين بخش ميزان رسوب گلبولهاي قرمز خون توسط دستگاه سديمان آناليزروتستهاي انعقادي به وسيله دستگاه كواگولامتر انجام مي گردد. 

- سرولوژي :در اين بخش آزمايشاتي نظير CRP, ASO, RF, Wright, Widalو ... جهت بررسي بيماري هايي از قبيل: تب مالت, حصبه, سيفليس, روماتيسم  قلبي و ... مورد بررسي قرار مي گيرند.

-الايزا :بررسي ابتلا به هپاتيت ، ايدز ، مشكلات قلبي عروقي از طريق تعيين  ميزان آنتي سرم و آنتي ژن ويروس HCV,HIV,  و...

- هورمون شناسي :اندازه گيري هورمون هاي تيروئيدي ، جنسي ، فوق كليوي ، حاملگي ، آنتي ژن پروستاتي و فريتين به وسيله دستگاه گاما كانتر در اين بخش انجام مي شود.

                                                      


 نحوه نوبت دهي و پذيرش

در خصوص بيماران سرپايي از ساعت 30/7 لغايت 11 صبح مراجعين سرپايي مي توانند جهت انجام آزمايش به اين واحد مراجعه نمايند .
آزمايش اورژانسي مراجعين سرپايي درتمام ساعات شبانه روز پذيرش مي شود.

1396/12/08
Powered by DorsaPortal