بيمارستان امام امل
۱۳۹۹ سه شنبه ۴ آذر
br ENGLISH
تعرفه خدمات تشخيصي درماني تعرفه تخت هاي بيمارستاني
 
 
 
 
 
 

وزارت بهداشت,درمان وآموزش پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مازندران

بيمارستان امام خميني(ره) آمل

هزينه هر روز اقامت دربيمارستان هاي دولتي

طبق تعرفه ابلاغي هيئت وزيران درسال1398

نوع تخت

قيمت كل

سهم بيمار

تخت اتاق يك تخته

(درصورت درخواست بيمار)

3،651،000 ريال

2،007،600 ريال

تخت اتاق دوتخته

(درصورت درخواست بيمار)

2،740،000 ريال

1،096،600 ريال

تخت اتاق ايزوله

3،651،000 ريال

365،100 ريال

تخت اتاق عمومي

1،826،000ريال

182،600 ريال

تختCCU

4،236،000 ريال

423،600 ريال

تختICU

8،473،000 ريال

847،000 ريال

عنوان

مبلغ

سهم بيمار

(درصورت پذيرش بيمه اي)

مبلغ ويزيت عمومي

127/000ريال

38/100رييال

مبلغ ويزيت متخصص

159/000ريال

47/700ريال

مبلغ ويزيت فوق تخصص

192/000ريال

57/600ريال

مبلغ ويزيت روانپزشك

192/000ريال

57/600ريال
1398/10/29
Powered by DorsaPortal