بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
منشورحقوق بيمار

منشور حقوق گيرندگان خدمت

 

v بيمار حق دارد در اسرع وقت، درمان و مراقبت هاي مطلوب، موثر، همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي فرهنگي و مذهبي از گروه درمان انتظار داشته باشد.

v بيمار حق دارد پزشك، پرستار و ساير اعضاي گروه و محل بستري را در صورت تمايل بشناسد.

v بيمار حق دارد قبل از معاينات و اجراي درمان، اطلاعات ضروري در خصوص مراحل تشخيص سير پيشرفت بيماري و روش هاي درماني موجود و عوامل احتمالي و يا كاركرد ساير روش ها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب شيوه نهايي درماني مشاركت نمايد.

v بيمار حق دارد در صورت تمايل شخصي و عدم تهديد سلامتي آحاد جامعه طبق موازين قانوني رضايت شخصي خود را از خاتمه درمان، اعلام و يا به ديگر مراكز درماني مراجعه نمايد.

v بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتوي پرونده پزشكي، نتايج معاينات و مشاوره باليني جز در مواردي كه بر اساس وظايف قانوني از گروه معالج استعلام صورت مي گيرد اطمينان حاصل نمايد.

v بيمار حق دارد با كسب اطلاعات كامل فعاليت هاي آموزشي پژوهشي بيمارستان، تمايل و رضايت شخصي خود را براي مشاركت در اين فعاليت ها اعلام نمايد و يا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همكاري خودداري نمايد و همچنين مطمئن گردد كه عدم رضايت وي براي ادامه مشاركت، تأثير بر ارائه خدمات مراقبتي از طرف بيمارستان نخواهد داشت.

v بيمار حق دارد در صورت اعزام و ادامه درمان در ساير مراكز درماني، قبلاً از مهارت گروه معالج ميزان تعرفه ها و پوشش بيمه هاي خدمات در مركز درماني مقصد مطلع گردد.

v بيمار حق دارد در تمام طول مدتي كه در بيمارستان حضور دارد از حفاظت كامل از اموال خود توسط بيمارستان مطمئن گردد.

v بيمار حق دارد از محدوده زماني مورد قبول براي اولين ويزيت پزشكي و پرستاري ، انجام مشاوره اعلام جواب تست هاي پاراكلينيك غير اورژانسي با توجه به قوانين و مقررات موجود در بيمارستان مطلع گردد.

v بيمار حق دارد از پروتكل و خط مشي و روش بيمارستان جهت حمايت مناسب از گروه هاي آسيب پذير جامعه از جمله كودكان، خانم هاي باردار، معلولان ذهني و جسمي، سالمندان، بيماران رواني ، افراد ناتوان و بدون سرپرست اطلاع داشته باشند.

v بيمار حق دارد به هنگام معاينه پزشك، فرد معتمدي را به همراه داشته باشد.

v بيمار حق دارد كه پزشك دومي (خارج بيمارستان يا داخل بيمارستان) را به عنوان مشاور انتخاب و از او نظر خواهي نمايد.

v بيمار حق دارد از قوانين، مقررات و ايين نامه ها و تعرفه هاي مربوط به هزينه هاي درماني موجود در بيمارستان اطلاع داشته باشند.

v بيمار حق دارد كه شكايات و انتقادات خود را بدون ترس از مجازات و بوجود آمدن اختلال در كيفيت دريافت خدمات سلامت به صورت كتبي يا شفاهي و با رعايت قوانين و مقررات و به شيوه اي محترمانه به مقامات ذيصلاح ارائه نمايد.

1396/12/06
Powered by DorsaPortal