بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
واحدبهبود كيفيت واعتباربخشي

واحد بهبوکیفیت و اعتبار بخشی

 


آمنه سرادار

سمت: کارشناس بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

نوع استخدام: پیمانی

سابقه: 2 سال 

شرح وظایف واحد :

انتخاب گروه های کاری جهت استقرار استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان

برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی و آموزش الزامات اعتباربخشی

ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارکنان در راستای مفاهیم اعتبار بخشی

تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله بیمارستان

بازنگری برنامه استراتژیک به طور سالیانه

 تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

رهبری و هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تدوین برنامه عملیاتی سالیانه در راستای برنامه استراتژیک

تدوین برنامه جامع بهبود کیفیت با موضوعات بالینی و غیر بالینی

رهبری و هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تدوین شاخص های عملکردی بهبود کیفیت و برنامه بهبود کیفیت بخش

ویرایش و بازنگری خط مشی های کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی

تدوین و تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی اختصاصی واحد بهبود کیفیت

اولویت بندی شاخص های بهبود کیفیت

هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی در خصوص احصاء فرآیندهای بخش

بازنگری فرآیندها

تهیه و تنظیم چک لیست ممیزی داخلی کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی

رهبری و هدایت گروه های آموزش پزشکی در خصوص همکاری با برنامه اعتبار بخشی

تدوین خط مشی های راهنمای طبابت بالینی برای 13 گروه آموزش پزشکی

انسجام ، هدایت و هماهنگی کلیه فعالیت های مربوط به اعتبار بخشی در واحدهای بالینی و غیر بالینی

برگزاری کمیته بهبود کیفیت و هماهنگی با کمیته های بیمارستانی

هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ با واحد ایمنی بیمار

همکاری تنگاتنگ با کمیته مدیریت و رهبری و تیم مدیریت اجرایی

پیگیری اجرای سنجه های حقوق گیرنده خدمت از جمله اخذ مجوز از سازمان های پزشکی قانونی و نظام پزشکی برای  فرم رضایت اگاهانه جمع آوری و تحلیل نتایج حاصل از تکمیل چک لیست ارزیابی حقوق گیرندگان خدمت و ...  

هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تهیه برنامه مدیریت خطر و بازبینی و ویرایش برنامه

هماهنگی و تعامل با مسئول اعتبار بخشی دانشگاه

 هدایت کلیه واحدهای بالینی و غیر بالینی به منظور تدوین فرایندهای بخش مربوطه

پیگیری و زمانبندی جهت به روز رسانی مستندات بیمارستان

تلفن تماس: 44204491  -  011

نمابر: 44204401-011

1399/06/30
Powered by DorsaPortal