بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
قوانين ومقررات
قوانين و مقررات
 

لينك مشاهده 

1-      قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي

لينك مشاهده   

2-     قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت

لينك مشاهده

3-     قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27

لينك مشاهده

4-     قانون برنامه پنجم

لينك مشاهده

5-     قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي كشور

لينك مشاهده

6-     قانون تشكيل وزارت بهداشت

لينك مشاهده

7-     قانون تشكيل هيات امناء دانشگاهها

لينك مشاهده

8-     قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

لينك مشاهده

9-     قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

لينك مشاهده

10- قانون جرايم رايانه اي

لينك مشاهده  

11- قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان

لينك مشاهده

12- قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي

لينك مشاهده

13- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

لينك مشاهده

14- قانون سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

لينك مشاهده

15- قانون ساماندهي بهداشت و درمان براساس اصول قانون اساسي

لينك مشاهده

16- قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي

لينك مشاهده

17- قانون مديريت خدمات كشوري

لينك مشاهده

18- قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب سال 1375

لينك مشاهده

19- قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني

لينك مشاهده

20- قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب سال 1346 و اصلاحات سال 1353

لينك مشاهده

21- قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

لينك مشاهده

22- متن كامل قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي اجرايي آن

لينك مشاهده 

23- متن كامل آيين نامه جامع مديريت دانشگاهها وموسسات آموزش عالي

لينك مشاهده

24- مصوبه شوراي عالي اداري - در خصوص تفويض اختيار به روساي دانشگاهها

لينك مشاهده

25- مصوبه شوراي عالي اداري - در خصوص وظايف مديران استاني و شهرستاني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

لينك مشاهده

26- مقررات امحاء اسناد دولتي

لينك مشاهده

27- پيش نويس آيين نامه مالي معاملاتي جديد دانشگاه

لينك مشاهده

28- آيين نامه داروخانه ها

لينك مشاهده

29- قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات

لينك مشاهده

30- آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي غيرهيات علمي

لينك مشاهده

31- آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيات علمي

لينك مشاهده

32- دستورالعمل اجرايي فصل 8 آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي غيرهيات علمي

لينك مشاهده

33- دستورالعمل اجرايي نظام آموزش كاركنان غيرهيات علمي

لينك مشاهده

34- تفويض اختيار بررسي ضوابط بازنشستگي اساتيد دانشگاه به هياتهاي امناء دانشگاهها

لينك مشاهده

35- آيين نامه مالي ومعاملاتي دانشگاه

لينك مشاهده

36- بخشنامه نحوه اخذ تعهد خدمت از متعهدين بخدمت در وزارت بهداشت

لينك مشاهده

37- آيين نامه تشكيلات و طبقه بندي مشاغل دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

لينك مشاهده

38- آيين نامه دريافت ريز نمرات و مدارك تحصيلي و پروانه موقت به متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور

لينك مشاهده

39- دستورالعمل اجرايي استفاده از ماموريت آموزشي

لينك مشاهده

40- دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون استخدامي

لينك مشاهده

41- دستورالعمل اجرايي پذيرش و استخدام بهورز

لينك مشاهده

42- دستورالعمل اجرايي تبديل وضع كارمندان پيماني به رسمي آزمايشي

لينك مشاهده

43- دستورالعمل اجرايي تبديل وضع كارمندان رسمي آزمايشي به رسمي

لينك مشاهده

44- دستورالعمل كسور ايام مرخصي بدون حقوق بابت ايام تحصيل

لينك مشاهده

45- دستورالعمل مرخصي ها

لينك مشاهده

46- دستورالعمل نحوه بررسي تعهدات و صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي دانش آموختگان رشته هاي علوم پزشكي كشور

لينك مشاهده

47- آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات

لينك مشاهده

48- آيين نامه توسعه فاوا

لينك مشاهده

49- آيين نامه استفاده از اعضاي هيأت علمي مدعو

لينك مشاهده

50- آيين نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مشاوران پاره وقت

لينك مشاهده

51- آيين نامه مراكز رشد

لينك مشاهده

52- دستورالعمل مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زمان

لينك مشاهده

53- دستورالعمل و ضوابط تعيين مشاغل حاكميتي در دانشگاه

لينك مشاهده

-54 آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي

لينك مشاهده

55-   ضوابط و مقررات توقيف وبرداشت ازحساب كاركنان دولت

لينك مشاهده

56-      ضوابط استفاده از خانه هاي سازماني و پانسيونهاي دانشگاه

لينك مشاهده

57-                    آراء هيات عمومي پركاربرد

 

لينك مشاهده

58-                    قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران

1396/12/09
Powered by DorsaPortal