بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
معرفي

كثرت قوانين و مقررات در موضوعات مختلف اعم از داخلي و بين المللي و جزايي و تجارت و .... به حدي است كه شايد يك حقوقدان در طول عمر خود فرصت يكبار مطالعه آنها را نداشته باشد و در اين شرايط گاهاً تخطي از مقررات ممكن است ناشي از عدم اطلاع اشخاص از آن باشد ضمن اينكه در هر جامعه اي وجود افرادي كه از تطابق خود با هنجارها و ارزشهاي آن عاجزند وجود مكانيزمي براي صيانت از اجتماع و ارزشهاي آن را ايجاب مي نمايد. از طرفي برقراري ارتباطات درون سازماني و برون سازماني در راستاي اجراي خدمت درماني و اختلافات احتمالي ناشي از اين ارتباط و نيز اشتباه در تعابير الفاظ قوانين و نيز عدم توانايي سازمان از انجام بعضي تكاليف و تعهدات و در نهايت پيچيدگي تعاملات افراد ، مستلزم تشكلي است كه تا حد امكان با تبيين تكاليف و تعابير قانوني و تنظيم و تعريف ارتباطات و در صورت نياز احقاق حقوق بيمارستان، انجام رسالت اين مركز درماني را هموار نمايد .

امور حقوقي اين مركزبا اين رسالتفعاليت دارد و اميد دارد با بكارگيري تمامي قابليت هاي مجموعه و بروز رساني اطلاعات و زيرنظر دفترحقوقي دانشگاه بااستفاده از روشهاي پيشگيرانه و حل اختلاف و نهايتاً ارجاع به مراجع قضايي و انتظامي در اين مسير پرپيچ و خم بيمارستان را به سرمنزل مقصود برساند .

1396/12/09
Powered by DorsaPortal