بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
كارگزيني
كارگزيني
خانم  بهاره خدا بخشي
كارگزين

كمال ولايي

كارگزين 
 
اهم وظايف محوله:

1. تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال ، ترميم حقوق ، مأموريت آموزشي ، ترفيع ، اضافه كار و نظير آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و نظارت بر انجام صحيح آن

2. رسيدگي به پيشنهادات و تقاضا هاي واصله مربوط به تبديل وضع استخدامي ، ترفيع و تعيين و برقراري حقوق و مزاياي پرسنلي

3. برنامه ريزي و سرپرستي امور مختلف كارگزيني

4. اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابيرلازم بمنظور حسن انجام هدف هاي مورد نظر

5. معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر (مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان_ نيروهاي جديد الاستخدام _ پيام آوران بهداشت_تعهدات انجام خدمت ضريب كا و ....... )

6. انجام امور رفاهي، بيمه، تعاون، بازنشستگي، ارزشيابي كاركنان، آموزش و طبقه بندي مشاغل و نظارت بر انجام صحيح آن

7. ارائه پيشنهاد جهت اصلاح و بهبود فرايندهاي اجرايي بمنظور تسريع در پاسخگويي

8. پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمين اين احتياجات

9. مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در باره نحوه اجراي قوانين مورد عمل و شناسايي و احصاء تناقض موجود در آن و ارائه پيشنهاد جهت اصلاح آن

10. اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

11. تهيه گزارش هاي لازم

12. انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
1397/07/28
Powered by DorsaPortal