بيمارستان امام امل
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
br ENGLISH
رسيدگي به شكايات بيماران
رسيدگي به شكايات
مسئول رسيدگي به شكايات
 
 نام و نام خانوادگي: نرگس قلي پور
تحصيلات: كارشناس پرستاري
 
اهداف:
1.       توسعه اجراي استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع و بيماران
2.       ارتقاء سطح مشتري مداري در بيمارستان
3.       افزايش ميزان رضايت مندي بيماران و كاركنان از بيمارستان
4.      ايجاد تعهد در پاسخگويي واحدها به شكايات ارباب رجوع.
5.      شناسايي نقاط ضعف و نواقص واحدها از طريق بررسي و ارزيابي شكايات واصله
6.       بازنگري مقررات و ضوابط اجرايي واحدها با مطالعه و تحقيق در خصوص شكايات واصله
7.      كاهش ميزان شكايات ارباب رجوع از واحدها ي مختلف مركز.
8.      فعاليت در راستاي اهداف استراتژيك بيمارستان
شرح وظايف :
-     دريافت شكايات كتبي و شفاهي مراجعين از واحدها و كاركنان بيمارستان
-  جمع آوري ماهيانه شكايات از صندوق  هاي رسيدگي به شكايات بيمارستان
-     بررسي شكايات واصله، تحقيق پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و ارائه راه حلهاي قانوني موجود به ارباب رجوع و بيماران
-    تحقيق، بررسي و تكميل اطلاعات مورد نياز در اولين فرصت با حضور شاكي و متشاكي
-    شركت در كميته هاي مرتبط در رابطه با شكايات ارباب رجوع  و بيماران
-   پيگيري و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شكايات مطرح شده
-      ارائه گزارش پيرامون موضوع شكوائيه به افراد ذيربط
-    ارجاع شكاياتي كه مربوط به مراجع ذيصلاح ديگر مي باشد و دريافت نتايج انجام شده
-     ارائه راهكار و نقطه نظرات مشورتي به واحدهاي ذيربط 
-    جمع بندي شكايات در مقاطع يك ماهه و ارايه ي گزارش آماري به معاونت محترم درمان
-     شركت در جلسات مربوط به واحد رسيدگي به شكايات
  
نحوه ي دريافت شكايات:   
  مراجعه ي حضوري به واحد رسيدگي به شكايات-
    صندوق رسيدگي به شكايات -
    تلفني  -
1396/12/09
Powered by DorsaPortal